REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Mroczko – Programy dla rolnictwa
z dnia 12.02.2013

 

Sklep internetowy Mroczko – Programy dla rolnictwa, działający pod adresem sklep.mroczko.com.pl. prowadzony jest firmę Usługi Informatyczne Łukasz Mroczko, z siedzibą w 43-392 Międzyrzecze Górne 284, NIP: 937-264-90-03

§1 DEFINICJE

 1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Towarów;
 2. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.mroczko.com.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia i dokonuje zakupu Towarów;
 3. Mroczko – podmiot będący właścicielem i prowadzący Sklep;
 4. Towar – produkty prezentowane w Sklepie;
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Mroczko a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Czas realizacji Zamówienia – okres jaki upływa od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia (w przypadku płatności gotówką za pobraniem) lub od momentu wpłynięcia należności na rachunek bankowy Mroczko (w przypadku przedpłaty) do momentu wysyłki Towaru do Klienta.

§2 INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady składania Zamówień w Sklepie oraz zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu to:
  1. Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript lub
  2. Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript;
  3. Minimalna rozdzielczość ekranu to 1024 x 768 pikseli.
 3. Klientowi zakazuje się dostarczania treści niezgodnych z prawem oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie i uciążliwy dla innych Klientów.
 4. Wszystkie produkty prezentowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Wszelkie nazwy i znaki handlowe umieszczone na stronach internetowych Sklepu są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.
 6. Informacje o Towarach prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 7. Do każdego zakupu wystawiana jest faktura VAT.

§3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia w Sklepie można dokonać w następujący sposób:
  1. na stronie internetowej sklep.mroczko.com.pl: wypełniając formularz Zamówienia;
  2. pocztą elektroniczną: wysyłając na adres mroczko@mroczko.com.pl zamówienie, zawierające dane wystarczające do jego realizacji tj. dane do faktury, adres dostawy oraz określenie sposobu płatności i wysyłki;
  3. telefonicznie: składając zamówienie pod numerem 33 815 57 57 lub 502 654 723
 2. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu, należy dokonać wyboru Towarów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta dokonywany jest przez ich dodanie do Koszyka.
 4. W trakcie procedury Zamawiania Klient wybiera odpowiednią formę przesyłki i płatności oraz uzupełnia dane konieczne do zrealizowania Zamówienia, w szczególności imię i nazwisko (nazwę), adres, adres dostawy.
 5. Do zakończenia procedury Zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu Sklepu przez Klienta.
 6. Procedura składania Zamówienia kończy się w chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam”.
 7. W trakcie składania Zamówienia (do chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam”) Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Towarów.
 8. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z Mroczko.
 9. Po dokonaniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożone Zamówienie. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „przedpłata przelewem bankowym”, do wiadomości dołączona jest faktura pro-forma zawierająca dane niezbędne do przelewu.
 10. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, o której mowa w §3 pkt. 9.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej potwierdzenia Zamówienia.

§4 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA TOWARÓW

 1. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 48 godzin do 7 dni roboczych od momentu:
  1. otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia (w przypadku płatności gotówką przy odbiorze Towaru);
  2. wpłynięcia należności na rachunek bankowy Mroczko (w przypadku przedpłaty).
 2. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w podanym terminie, Klientowi zostanie zaproponowany nowy termin realizacji Zamówienia lub możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 3. Mroczko zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli Zamówienie stało się niemożliwe do zrealizowania wskutek okoliczności, za które Mroczko nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Dostawa Towarów do Klienta odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka priorytetowa).
 5. Koszty dostawy jest zryczałtowany, wynosi 22,- zł brutto za przesyłkę. Koszty dostawy zostają wskazane Klientowi w trakcie składania Zamówienia.
 6. Odbierając przesyłkę, Klient ma prawo do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, można sporządzić Protokół Szkody w obecności pracownika Poczty Polskiej lub listonosza. Protokół powinien wówczas być przygotowany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez Klienta oraz pracownika Poczty Polskiej lub listonosza. Sporządzony przy odbiorze przesyłki Protokół Szkody ułatwia procedurę reklamacji.

§5 CENY TOWARÓW I METODY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny Towarów w polskiej wersji serwisu zostały wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Informacja o cenie Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie do momentu zakończenia realizacji Zamówienia.
 3. Klient może dokonać płatności za zakupione Towary w następujący sposób:
  1. gotówką przy odbiorze Towaru – płatne pracownikowi Poczty Polskiej lub listonoszowi; dotyczy tylko Zamówień do kwoty 5000 złotych brutto;
  2. przelewem na rachunek bankowy Mroczko;
  3. skorzystanie z elektronicznego systemu płatności PayU.
  4. uiszczenie należności za pomocą karty kredytowej za pomocą PayU.

§6 UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 10 dni od momentu dostarczenia Towaru do Klienta.
 2. Warunkiem odstąpienia od Umowy sprzedaży jest wysłanie na adres Sklepu (Usługi Informatyczne Łukasz Mroczko, 43-392 Międzyrzecze Górne 284) pisemnego Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu określonego w §6 pkt. 1.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w przypadku:
  1. Towarów zapisanych na informatycznych nośnikach danych;
  2. Towarów w wersji elektronicznej (ESD), tj. kluczy licencyjnych przesyłanych pocztą elektroniczną, z uwagi na ich charakter;
  3. Towarów, których licencje przygotowane są na specjalne zamówienie dla konkretnego Klienta i w sposób nierozerwalnie są z nim związane.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu zakupionego Towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Dołączenie do zwracanego Towaru kompletu dokumentów ułatwi i przyspieszy procedurę odstąpienia od Umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Mroczko dokona zwrotu wpłaconej przez Klienta należności niezwłocznie, w terminie do 14 dni od odstąpienia przez Klienta od Umowy sprzedaży.
 6. Koszt opakowania i odesłania Towaru na adres Sklepu ponosi Klient.

§7 RĘKOJMIA ZA WADY

 1. Mroczko jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta niebędącego konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, za wady fizyczne lub prawne sprzedanych Towarów w ramach rękojmi za wady, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§8 REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Mroczko jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, za niezgodność sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży, na zasadach określonych w Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej (na adres Sklepu lub poczty elektronicznej Sklepu).
 3. Mroczko zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§9 GWARANCJA JAKOŚCI

 1. Warunki gwarancji udzielanej przez producentów Towarów prezentowanych w Sklepie określone są w umowach licencyjnych poszczególnych Towarów.

§10 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Mroczko podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Mroczko w formie pisemnej (na adres Sklepu lub poczty elektronicznej Sklepu) o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.
 3. Mroczko zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez firmę NetArt Spółka Akcyjna S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 23/2013 z dnia 27 lutego 2013 roku
 2. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Sklep w celu realizacji Zamówienia, a co za tym idzie mogą być one w tym celu przekazane innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, serwisy aukcyjne.
 3. Klient ma prawo do dostępu, uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania oraz żądania zaprzestania przetwarzania lub wykorzystywania, a także usunięcia swoich danych osobowych przez Sklep.
 4. Podczas procedury Zamówienia Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez Sklep. Zgoda ta może zostać wycofana przez Klienta w każdej chwili.
 5. Sklep dokłada wszelkich możliwych starań, aby zapewnić ochronę udzielanym przez Klienta informacjom i danym osobowym, przekazanym podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania Zamówień.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Mroczko a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Mroczko a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Mroczko.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i inne właściwe przepisy prawa polskiego.